HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Nejmodernější informace o hormonální antikoncepci ... www.forumantikoncepce.cz.
Pokud máte při užívání hormonální antikoncepce jakékoli zdravotní potíže, vždy prvně nahlédněte, zda nemohou s tabletami souviset:

Všechny kombinované (estrogen- gestagenní) antikoncepční přípravky zvyšují riziko vzniku krevní sraženiny. Celkové riziko vzniku krevní sraženiny způsobené přípravky kombinované hormonální antikoncepce je nízké, ale krevní sraženiny mohou být závažné a ve velmi vzácných případech mohou způsobit i úmrtí.
Je velmi důležité, abyste poznala, kdy můžete mít vyšší riziko vzniku krevní sraženiny, na jaké známky a příznaky máte dávat pozor a co může být potřeba udělat.

V jakých případech je riziko vzniku krevní sraženiny nejvyšší?

během prvního roku užívání přípravku kombinované hormonální antikoncepce (včetně situace, kdy začínáte přípravek znovu užívat po přestávce, která trvala 4 týdny nebo déle),
jestliže máte výraznou nadváhu,
jestliže jste starší 35 let,
jestliže Vám byla diagnostikována trombofilní porucha (zvýšený sklon k tvorbě krevních sraženin), popř. se vyskytla krevní sraženina u Vašeho bratra, sestry nebo rodičů v relativně mladém věku (např. do 50 let věku),
jestliže jste v několika předchozích týdnech porodila.

Pokud kouříte a překročila jste již věkovou hranici 35 let, důrazně Vám radíme, abyste přestala kouřit nebo užívala nehormonální metodu antikoncepce!

Vyhledejte neprodleně lékařské ošetření, pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících příznaků:
Silnou bolest nebo otok dolní končetiny, které mohou být spojeny s citlivostí, končetina může být teplejší nebo se mohou vyskytnout změny barvy kůže, jako je zblednutí, zčervenání nebo zmodrání. Může se jednat o hlubokou žilní trombózu.
Náhlou nevysvětlitelnou dušnost nebo rychlé dýchání; silnou bolest na prsou, která se může zvyšovat při hlubokém dýchání; náhlý kašel bez zjevné příčiny (kdy můžete vykašlávat krev). Může se jednat o závažnou komplikaci hluboké žilní trombózy, která se nazývá plicní embolie. K té dojde, pokud krevní sraženina cestuje z dolní končetiny do plic.
Bolest na prsou, často akutní, ale někdy jen nepříjemný pocit, tlak, tíha, nepříjemný pocit v horní polovině těla, který vystřeluje do zad, do čelisti, krku nebo paže spolu s pocitem plnosti spojeným s poruchou trávení nebo s pocitem dušení, pocení, nevolnost, zvracení nebo závrať. Může se jednat o srdeční záchvat (srdeční infarkt).
Slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo dolní končetiny, zvláště jen na jedné straně těla; obtížné mluvení nebo rozumění mluvenému slovu; náhlá zmatenost; náhlá ztráta zraku nebo rozmazané vidění; silná bolest hlavy/migréna, která je závažnější než obvykle. Může se jednat o mrtvici (cévní mozkovou příhodu).

Dávejte pozor na výskyt příznaků vzniku krevní sraženiny zvláště, jestliže:

jste prodělala operaci,
se nemůžete delší dobu pohybovat (např. z důvodu zranění nebo nemoci, nebo pokud máte dolní končetinu v sádře),
podnikáte dlouhou cestu (delší než cca 4 hodiny).

Nezapomeňte informovat svého lékaře, zdravotní sestru nebo chirurga, že užíváte přípravek kombinované hormonální antikoncepce, jestliže:
se podrobujete nebo jste se podrobila chirurgickému výkonu,
jste v situaci, kdy se Vás lékařský personál ptá, zda užíváte nějaké léky.

Pro další informace si, prosím, přečtěte Příbalovou informaci Vámi užívaného přípravku nebo navštivte webovou adresu www.sukl.cz .

Pokud máte podezření, že se u Vás vyskytl nežádoucí účinek spojený s užíváním kombinované hormonální antikoncepce, můžete ho nahlásit svému lékaři nebo hlaste jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv na adresu farmakovigilance@sukl.cz nebo pomocí elektronického formuláře dostupného na https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek, nebo poštou na adresu: SÚKL, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.