VNITŘNÍ ŘÁD

Vnitřní řád
Gynekologického centra ŠÁRKA s.r.o.

dále jen Centra, platný od 1. 1. 2017

Vnitřní řád vychází z provozního řádu a zákona o zdravotních službách č.372/2011 Sb. a je závazný pro všechny klientky léčené v našich ordinacích. Neznalost jeho ani českého jazyka neomlouvá.

Seznamte se, prosím, s následujícími pravidly:

 • Při přijetí do ambulance prokažte svou totožnost OP a pojištění průkazem ZP.
 • Při přijetí do péče se sestrou vyplníte "Souhlas s poskytováním informací", ve kterém můžete stanovit osoby, kterým mohou být poskytovány informace o Vašem zdravotním stavu a určit jejich rozsah, nebo si určíte PIN, který bude povolením pro sdělení informací apod.- ten komu ho sdělíte, získá od Vás povolení se ptát, vyzvedávat Vám žádanky a zprávy. Můžete také podávání informací zakázat, či osoby nebo PIN kdykoliv změnit.
 • Při každé návštěvě je nutné nahlásit změnu trvalého bydliště, tel. čísla, e-mailu, změnu ZP, nově diagnostikované nemoci, léky, alergie a veškeré změny týkající se Vašeho zdravotního stavu a identifikačních údajů.
 • Objednávání k vyšetření je možné telefonicky na tel. č. 545 546 666, 605 463 328 nebo online na www.gynekologiesarka.cz.
 • Během ordinace se snažíme dodržovat objednací dobu pacientek, ale věnujeme každé pacientce tolik času, kolik právě potřebuje, tedy může vzniknout malé zpoždění, také akutní případy jsou ošetřeny přednostně...o pořadí pacientek rozhoduje lékař! 
 • Pacientce je vždy nabídnut volný termín k vyšetření dle jejích požadavků a dle naléhavosti jejího zdravotního stavu, přednostní ošetření je možné vyžadovat pouze v rámci VIP služeb.
 • Pacientka je povinna dodržet čas svého objednání, její rezervace končí 15 min po čase objednání.
 • Nemůžete-li se dostavit k vyšetření, je vaší POVINNOSTÍ zrušení termínu předem odhlásit.
  • Při neodhlášení 1.objednávky budete upozorněni na podmínky vnitřního řádu ambulance.
  • Při neodhlášení 2.objednávky bude pacientka objednávána dále pouze na konec ordinační doby jednotlivých lékařek.
  • Při neodhlášení 3.objednávky bude pacientka za hrubé porušení vnitřního řádu vyřazena z naší péče.
 • Dodržujte, prosím, lékařem navržený léčebný postup. Pravdivě informujte lékaře o vývoji zdravotního stavu, včetně infekčních nemocí, užívaných léčivých přípravcích a zdravotních službách poskytovaných jiným lékařem.
 • Zaručujeme Vám naprostou diskrétnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě.
 • Na vyšetření choďte bez doprovodu a svým chováním nerušte personál ani ostatní klientky Centra, udržujte pořádek, bezpečnost a důstojnost Centra. Pokud máte doprovod, nesete plnou sociální i hmotnou zodpovědnost za jeho chování i všechny škody jím způsobené.
 • Po dobu naši nepřítomnosti či dovolené je pro akutní případy určena pohotovost na gynekologické ambulanci Nemocnice Milosrdných bratří a FN Brno- Bohunice, Obil. trh.
 • Pacienti do 18let věku jsou ze zákona povinni alespoň 1. návštěvu v ordinaci absolvovat v doprovodu zákonného zástupce, který podepíše písemný "Souhlas s poskytováním zdravotních služeb". V případě jiné osoby starší 18let, která se dostaví jako doprovod, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Hrubé porušení vnitřního řádu ze strany pacienta je důvodem k odmítnutí přijetí pacienta do lékařské péče nebo vyřazení pacienta z lékařské péče.
 • Pacient má povinnost chovat se slušně ke zdravotnickému personálu a také ohleduplně k ostatním pacientům.
 • Pacient nesmí poškozovat a znečišťovat prostory zdravotnického zařízení, jeho sídla a jejich vybavení ani jeho okolí.
 • Každý návštěvník Centra je povinen dodržovat ticho a klid v objektu Vranovská 19 a jeho okolí.
 • Pacient je povinen dodržovat v celém objektu Vranovské 19 a jejím okolí pravidla protipožární ochrany a ochrany zdraví a majetku. Za každou způsobenou škodu nese plnou osobní i hmotnou zodpovědnost a je povinen každou nápravu škod způsobených svojí osobou i svým doprovodem bez odkladu plně uhradit.
 • Pacient má povinnost si své osobní věci vzít vždy s sebou do ordinace. Zároveň při odchodu
  z prostoru zdravotnického zařízení si zkontroluje všechny své osobní doklady a věci u sebe.
 • Lékař má právo určovat pořadí pacientů vzhledem k naléhavosti jejich stavu, a pokud nejde o život ohrožující stav odmítnout k ošetření osobu, která (nebo její doprovod) se nevhodně chová, omezuje nebo ohrožuje osoby v Centru nebo sebe, jeví známky opilosti nebo užití drog.
 • Upozorňujeme, že prostory Centra i budovy Vranovská 19 jsou monitorovány, stejně jako vnější prostor celého objektu.
 • Žádáme pacientky, aby respektovaly fakt, že nemůžeme zajistit hlídání ani bezpečnost jejich dětí.
 • Do Centra je přísný zákaz vstupu s jakoukoli zbraní bez zvláštního povolení jednatelkou Centra předem v zájmu ochrany osob a majetku.
 • Vnitřní řád ordinace a ceník placených výkonů je vyvěšen v čekárně na nástěnce a najdete jej také na stránkách www.gynekologiesarka.cz.
 • Není Vaší povinností souhlasit s vnitřním řádem ambulance. Nesouhlas s vnitřním řádem zdravotního zařízení je zároveň nesouhlasem pacienta s poskytnutím zdravotní péče a objednáním v tomto Centru. Podle vlastního uvážení si můžete zvolit jinou gynekologickou ambulanci, která bude Vašim požadavkům optimálně vyhovovat.

Dle Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. jsou pacienti povinni řídit se vnitřním řádem ambulance.

Vedoucí lékař a jednatel společnosti Gynekologické centrum ŠÁRKA s.r.o.
MUDr. Šárka Kutálková